Calendar

Feb
15
Thu
2018
STARSkate – Shared – Hyundai rink
Feb 15 @ 3:30 pm – 4:30 pm
STARSkate-Shared
Feb 15 @ 4:00 pm – 5:20 pm
STARSkate-Shared
Feb 15 @ 7:50 pm – 8:50 pm
Feb
20
Tue
2018
STARSkate – Shared – Hyundai rink
Feb 20 @ 3:30 pm – 4:30 pm
STARSkate-Shared
Feb 20 @ 7:50 pm – 8:50 pm
Feb
21
Wed
2018
STARSkate-Advanced
Feb 21 @ 8:00 pm – 9:05 pm
Feb
22
Thu
2018
STARSkate – Shared – Hyundai rink
Feb 22 @ 3:30 pm – 4:30 pm
STARSkate-Shared
Feb 22 @ 4:00 pm – 5:20 pm
STARSkate-Shared
Feb 22 @ 7:50 pm – 8:50 pm
Feb
23
Fri
2018
STARSkate-Shared
Feb 23 @ 3:30 pm – 4:30 pm